przejdź do strony głównej strona główna Uniwersytetu Warszawskiego
przejdź do strony głównej

Zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych MNiSzW (stan na dzień 1 stycznia 2011)

  1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło w roku 2010 nowe zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych, w tym - nowe zasady punktacji publikacji. Zasady te dotyczą bezpośrednio oceny jednostek naukowych, a tylko pośrednio - oceny dorobku poszczególnych pracowników. Do oceny parametrycznej jednostki naukowej liczy się obecnie 3N najwyżej punktowanych publikacji, gdzie N oznacza liczbę pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy wskazanym w pisemnym oświadczeniu składanym pracodawcy, zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac badawczo rozwojowych na podstawie stosunku pracy.

  2. Wykaz czasopism punktowanych MNiSzW składa się obecnie z trzech list (zobacz: "Lista czasopism MNiSzW_2010"

    • Lista A obejmuje czasopisma posiadające Impact Factor (IF), znajdujące się w wykazie Journal Citation Reports (JCR) publikowanym i uaktualnianym co roku przez Thomson Reuters. Pracownicy i studenci UW mają dostęp do wykazu JCR za pośrednictwem BUW, pod adresem: http://admin.isiknowledge.com/SessionError.cgi?&DestApp=JCR&Error=No+SID+Receivedi
    • Lista B obejmuje czasopisma polskie i wybrane czasopisma zagraniczne, nieposiadające IF.
    • Trzecia lista zawiera czasopisma z wykazu European Reference Index for the Humanities (ERIH), obejmującego 15 dyscyplin humanistycznych, w tym - psychologię.

    Niektóre czasopisma figurują równocześnie na liście A i na liście ERIH i mają na każdej z tych list inną punktację. W takim wypadku obowiązuje ta punktacja, która jest wyższa. Lista A obejmuje aktualnie 8611 czasopism, lista B - 1792 czasopisma, lista ERIH - 5201 czasopism.

Tabela 1. Zasady punktacji dorobku naukowego jednostek naukowych (wybrane punkty)

L.p.Rodzaj osiągnięciaPunkty
Czasopisma*
1 Artykuł w czasopiśmie z listy A MNiSzW (czasopisma z IF, lista JCR) 13-40
2 Artykuł w czasopiśmie z listy ERIH 10-20
3 Artykuł w czasopiśmie z listy B MNiSzW (por. Tabela 2) 1-9
4 Redaktor naczelny czasopisma z listy MNiSzW: liczba punktów czasopisma x 2
5 Książki i rozdziały w książkach **
6 Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w j. angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny. 24
7 Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku innym niż j. angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny. 12
8 Rozdział w monografii lub podręczniku, w języku takim, jak wskazano w punkcie 5. 7
9 Rozdział w monografii lub podręczniku, w języku takim, jak wskazano w punkcie 6. 3
10 Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika lub serii wydawniczej w języku takim, jak wskazano w punkcie 5/w punkcie 6 5/3
11 Inne
Zatrudnienie w jednostce laureata konkursów .Pomysły. Europejskiej Rady Nauki. 150
Uczestnictwo w projektach ramowych lub innych projektach EU:
-koordynacja 150
-uczestnictwa instytucjonalne 50

* Jeśli liczba autorów publikacji nie przekracza 10, jednostka naukowa otrzymuje 100% punktów za tę publikację, jeśli którykolwiek z autorów wskazał tę jednostkę jako swoją afiliację. Przy liczbie autorów >10, jednostka otrzymuje 100% punktów, jeśli wskaże ją jako swą afiliację co najmniej 50% autorów, 50% punktów - jeśli wskaże ją jako swą afiliację 10-50% autorów a 25% punktów - jeśli wskaże jeą mniej niż 10% autorów. Publikacje w czasopismach nieumieszczonych na listach MNiSzW nie są punktowane.

** Za książkę w naukach humanistycznych uważa się tekst o objętości nie mniejszej niż 6 arkuszy, za rozdział - tekst o objętości co najmniej 1 arkusza.

Tabela 2. Punktacja wybranych czasopism psychologicznych z listy B MNiSzW

L.p. Tytuł czasopisma Punkty
1Acta Neuropsychologica6
2Advances in Cognitive Psychology9
3Czasopismo Psychologiczne9
4Kwartalnik Pedagogiczny9
5Polish Psychological Bulletin9
6Polskie Forum Psychologiczne9
7Poradnik Językowy9
8Przegląd Psychologiczny9
9Psychologia-Etologia-Genetyka9
10Psychologia Jakości Życia6
11Psychologia Rozwojowa9
12Psychologia Społeczna9
13Psychology of Language and Communication9
14Roczniki Psychologiczne9
15Ruch Pedagogiczny9
16Studia Psychologica6
17Studia Psychologiczne 9
17Studia Socjologiczne9

Tytus Sosnowski
Warszawa, 1 stycznia 2011r.

Wersja do wydruku w formacie pdf.
linkZasady oceny parametrycznej jednostek naukowych.)

link do góry